Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

Gawsin 2
Panato: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay may katotohanan at Mali kung ito ay walang katotohanan.
1. Ang tao ay nilikha na kawangis ng Diyos dahil sa kakayahan niyang makaalam at magpasya nang Malaya
2. Mayroong tatlong uri ng nilikhang may buhay sa mundo: ang halaman, ang hayop at ang tao.
3. Ang kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili ay tinatawag na kabutihan.
4. Ang Puso ay ang kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay.
5. Ang Kabutihar ay ang pinaka tunguhin ng kilos-loob.
6. Ang Kamay o Katawan ay maliit na bahagi ng katawan na bumabalot sa buong pagkatao ng tao.
7. Sa pamamagitan ng kaalamang natuklasan, maaari siyang kumilos o gumawa para sa ikabubuti ng
kanyang kapwa.
8. Ayon kay Santo Tomas De Aquino, ang kilos-loob ay isang makatwirang pagkagusto sapagkat ito ay
pakultad (faculty) na naaakit sa Mabuti at lumalayo sa masama.
9. Ang Kamay o Katawan ang sumasagisag sa pandama, panghawak, paggalaw, paggawa at pagsasalita
10. Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng kamalian.

1 Answer

 • Answer:

  1. Tama
  2. tama
  3. tama
  4. tama
  5. mali
  6. mali
  7. tama
  8. mali
  9. tama
  10. mali

  Explanation:

  HOPE IT HELP STAYSTRONG SAINYO NG MODULE MO

You May Be Interested