English

Question

How to have an girlfriend that will be loyal to me?​

1 Answer

  • Basahin ang bawat pahayag. Kulayan ng dilaw ang mga pangungusap na nagsasaad ng mga dahilan ng pananakop ng mga espanol sa Philipinas.

    Nais na ipalaganap ng espanya ang kristiyanismo sa ating bansa. ?

You May Be Interested