Araling Panlipunan

Question

13. Ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng Republika ng Rome?
A. Hindi na napamumunuang mabuti ng pamahalaan ang mga m
mismo ay nag-aaway away at nagpapatayan
B. Ang pagkagahaman sa kapangyarihan ang nagtulak upang ma
pinamumunuan ng isang emperador
C. Nawala ang kaayusan sa lipunan dahil sa kaguluhang sibil na
isang ganap na pinuno tulad ng isang emperador
D. Wala sa nabanggit​

2 Answer

You May Be Interested