Araling Panlipunan

Question

10. Ilang taon ang Spartan bago dalhin sa kampo-militar at magsimulang maghanda upang ma
mandirigma?
A. Anim
B. Pito
C. Walo
D. Wala s​

1 Answer

You May Be Interested