Physical Education

Question

Nasa anong antas sa Philippine Physical Activity Pyramid ang larong kickball?
A.Una
B.Ikalawa
C.Ikatlo
D.Ika apat

2 Answer

You May Be Interested