Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

Ninanais ng Gardenia na lalong mapabilis ang pagmamasa at pagluluto ng mga tinapay kaya naman

dinagdagan nila ang mga mixing machines at pugon. Aling Salik na Nakaaapekto sa Supply ang makikita sa

sitwasyong ito Pagbabago sa _______?

A. Bilang ng mga Nagtitinda B. Halaga ng mga Salik Produksyon C. Presyo D. Teknolohiya​

1 Answer

You May Be Interested